Crestor.nl

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
Crestor 5, 10, 20 en 40, filmomhulde tabletten 5, 10, 20, 40 mg

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Crestor is een geneesmiddel dat tot de groep van de statines behoort.

Uw arts heeft Crestor aan u voorgeschreven omdat
:
- U veel cholesterol in uw bloed heeft. Dit betekent dat u een grotere kans heeft op een hartaanval Meer bewegen en verandering van uw dieet heeft bij u niet genoeg geholpen om de hoeveelheid cholesterol in uw bloed te verminderen. Daarom heeft u het advies gekregen om een statine te nemen. Tijdens het gebruik van Crestor moet u doorgaan met meer bewegen en het volgen van uw dieet. - U heeft om een andere reden een verhoogde kans op het krijgen van een hartaanval, een beroerte of een soortgelijke aandoening. Een hartaanval, een beroerte en andere problemen kunnen het gevolg zijn van een ziekte die atherosclerose wordt genoemd. Atherosclerose wordt veroorzaakt door het ophopen van vetachtige stoffen in uw aderen.
Waarom is het belangrijk dat u Crestor blijft gebruiken
Crestor wordt gebruikt om de hoeveelheid vetachtige stoffen in uw bloed, die lipiden worden
genoemd, te corrigeren. De meest voorkomende lipide is cholesterol. In het bloed zitten verschillende
soorten cholesterol – ‘slecht’ cholesterol (LDL-C) en ‘goed’ cholesterol (HDL-C).
Crestor zorgt voor minder ‘slecht’ cholesterol en meer ‘goed’ cholesterol in uw bloed. Het werkt door
de productie van ‘slecht’ cholesterol te remmen in uw lichaam. Het verbetert ook de mogelijkheid van
uw lichaam om ‘slecht’ cholesterol uit uw bloed te halen.
De meeste mensen merken niet dat ze te veel cholesterol hebben omdat ze geen klachten hebben. Als
u niets doet, kan er vet aan uw bloedvaten blijven plakken. Uw bloedvaten kunnen daardoor nauwer
worden.
Soms kunnen deze vernauwde bloedvaten dicht gaan zitten. Uw bloed kan dan niet goed naar uw hart
of hersenen stromen. Hierdoor kunt u een hartaanval of een beroerte krijgen. Door de hoeveelheid
cholesterol in uw bloed te verlagen, zorgt u ervoor dat u een kleinere kans heeft op het krijgen van
een hartaanval, beroerte of soortgelijke aandoening.
Het is belangrijk dat u Crestor blijft gebruiken, ook als de hoeveelheid cholesterol in uw bloed weer
goed is. Als u doorgaat met het gebruiken van Crestor zorgt u ervoor dat de hoeveelheid cholesterol in
uw bloed niet weer omhoog gaat en voorkomt u ophopingen van vetachtige stoffen. U moet wel
stoppen met het gebruiken van Crestor als uw arts u dat vertelt, of als u zwanger bent.
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA
VOORZICHTIG ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
-
Als u ooit een allergische reactie heeft gehad op Crestor, of op één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. Als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt terwijl u Crestor gebruikt, moet u meteen stoppen met het gebruik. Vertel dit aan uw arts. Als vrouw moet u voorkomen dat u zwanger wordt als u Crestor gebruikt. U moet daarom goede voorbehoedsmiddelen gebruiken. Als u vaak of onverwacht last heeft van spierpijn, spierzwakte of spierkramp. Als u het geneesmiddel ciclosporine gebruikt (dit wordt bijvoorbeeld gebruikt na orgaantransplantatie). Als één van de bovenstaande gevallen op u van toepassing is (of als u het niet zeker weet), neem dan
contact op met uw arts.
Gebruik geen Crestor 40 mg (de hoogste dosering):
-
Als u matige nierproblemen heeft (vraag het uw arts als u het niet zeker weet). Als u vaak of onverwacht last heeft gehad van spierpijn, spierzwakte of spierkramp. Als u of anderen uit uw familie vroeger spierproblemen of spierproblemen door het gebruiken van een ander geneesmiddel tegen hoog cholesterol hebben gehad. Als u van Aziatische afkomst bent (uit Japan, China, de Filippijnen, Vietnam, Korea of India). Als u fibraten gebruikt. Fibraten zijn andere geneesmiddelen om de hoeveelheid cholesterol in uw bloed te verlagen. Als één van de bovengenoemde punten op u van toepassing is (of als u het niet zeker weet), neem dan
contact op met uw arts.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
-
Als u vaak of onverwacht last heeft gehad van spierpijn, spierzwakte of spierkramp. Als u of anderen uit uw familie vroeger spierproblemen of spierproblemen door het gebruiken van een ander geneesmiddel tegen hoog cholesterol hebben gehad. Als u onverwachte spierpijn, spierzwakte of spierkramp heeft, vooral als u zich niet lekker voelt of koorts hebt, moet u dit meteen aan uw arts vertellen. Informeer uw arts of apotheker ook als u constant last heeft van spierzwakte. Als u fibraten gebruikt. Fibraten zijn andere geneesmiddelen om de hoeveelheid cholesterol in uw bloed te verlagen. Lees deze bijsluiter goed door, zelfs als u al eerder andere geneesmiddelen tegen hoog cholesterol heeft gebruikt. Als u geneesmiddelen gebruikt tegen een HIV-infectie bijvoorbeeld ritonavir met lopinavir en/of atazanavir. Zie Gebruikt u nog andere geneesmiddelen.
Kinderen en jongvolwassenen
- Als de patiënt jonger is dan 10 jaar: Crestor mag niet aan kinderen jonger dan 10 jaar worden - Als de patiënt jonger is dan 18 jaar: De Crestor 40 mg tablet (hoogste sterkte) is niet geschikt voor het gebruik bij kinderen en jongvolwassenen onder de 18 jaar. Als u ouder bent dan 70 jaar (omdat uw arts de juiste startdosering Crestor moet kiezen die bij u past). Als u een ernstig verminderde werking heeft van de longen. Als u van Aziatische afkomst bent – dat wil zeggen afkomstig uit Japan, China, de Filippijnen, Vietnam, Korea of India. Uw arts moet de juiste startdosering Crestor kiezen die bij u past. Als één van de bovenstaande gevallen op u van toepassing is (of als u het niet zeker weet): - Dan mag u geen Crestor 40 mg (de hoogste dosering) nemen. U moet eerst aan uw arts of apotheker vragen of u Crestor mag gebruiken.
Bij een klein aantal mensen, kunnen statines ervoor zorgen dat hun lever anders werkt. Dit kan uw arts
onderzoeken met een eenvoudige test. Deze test laat zien of de hoeveelheid leverenzymen in uw bloed
verhoogd is. Daarom kan uw arts dit bloedonderzoek (leverfunctie onderzoek) bij u doen voordat u
Crestor krijgt en tijdens uw behandeling met Crestor.
Gedurende de periode dat u dit geneesmiddel gebruikt, zal uw arts nauwlettend controleren of u
suikerziekte heeft, of dat u een verhoogd risico heeft op het ontwikkelen van diabetes. U heeft
mogelijk een verhoogd risico op het ontwikkelen van diabetes als u hoge suiker- en vetwaarden in uw
bloed heeft, als u overgewicht heeft en als u een verhoogde bloeddruk heeft.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Crestor nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat
dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.
Vertel uw arts als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt: ciclosporine (wordt bijvoorbeeld
gebruikt na orgaantransplantaties), warfarine (of een ander geneesmiddel dat gebruikt wordt voor
bloedverdunning), fibraten (zoals gemfibrozil of fenofibraat) of een ander geneesmiddel dat wordt
gebruikt om de hoeveelheid cholesterol in uw bloed te verlagen (zoals ezetimibe), middelen tegen
problemen aan uw maag of darmen (om het zuur in uw maag te verlagen), erytromycine (antibiotica),
een oraal anticonceptiemiddel (de pil), hormoonbehandeling bij vrouwen in de overgang of
lopinavir/ritonavir (gebruikt tegen een HIV infectie– zie Wees extra voorzichtig met Crestor). De
werking van deze geneesmiddelen zou door Crestor kunnen worden veranderd. Deze geneesmiddelen
zouden ook de werking van Crestor kunnen veranderen.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
U kunt Crestor met of zonder voedsel innemen.
Zwangerschap en borstvoeding en vruchtbaarheid
Gebruik Crestor niet als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt terwijl u Crestor
gebruikt, moet u het gebruik meteen stoppen. Vertel dit aan uw arts. Als vrouw moet u voorkomen dat
u zwanger wordt als u Crestor gebruikt. U moet daarom goede voorbehoedsmiddelen gebruiken.
Vraag uw arts of apotheker om advies voor u een geneesmiddel gaat gebruiken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
De meeste mensen kunnen auto rijden en machines gebruiken als zij Crestor gebruiken. Sommige
mensen worden wel duizelig tijdens het gebruik van Crestor. Als u zich duizelig voelt, moet u aan uw
arts vragen of u auto kunt rijden of machines kunt gebruiken.
Crestor bevat lactose.
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers (lactose of melksuiker) niet verdraagt, neem
dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Voor een complete lijst met bestanddelen zie de rubriek Inhoud van de verpakking en overige
informatie
.
3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Gebruikelijke dosering bij volwassenen
Als u Crestor gebruikt om uw cholesterol te verminderen:
Startdosering
U moet beginnen met Crestor 5 mg of de 10 mg , zelfs als u eerder een hogere dosering van een
andere statine hebt gebruikt. De keuze van uw startdosering hangt af van:
-
De kans die u heeft om een hartaanval of beroerte te krijgen. Of u gevoelig bent voor mogelijke bijwerkingen. Vraag aan uw arts of apotheker welke startdosering Crestor goed voor u is. Uw arts kan beslissen om u de laagste dosering te geven (5 mg) als: - U van Aziatische afkomst bent (uit Japan, China, de Filippijnen, Vietnam, Korea of India). U kans heeft om spierpijn, spierzwakte of spierkramp (myopathie) te krijgen.
Verhogen van de dosering en de hoogste dosering per dag
Uw arts kan besluiten om uw dosering te verhogen. Uw arts zorgt ervoor dat u de hoeveelheid Crestor
gebruikt die goed voor u is. Als u bent begonnen met een dosering van 5 mg, kan uw arts beslissen om
deze te verdubbelen tot 10 mg, dan tot 20 mg en dan zonodig tot 40 mg. Als u bent begonnen met 10
mg, kan uw arts besluiten om dit te verdubbelen tot 20 mg en dan zonodig tot 40 mg. Tussen elke
aanpassing zit vier weken.
De hoogste dosering Crestor per dag is 40 mg. Deze dosering is alleen voor patiënten met veel
cholesterol in hun bloed en voor patiënten die een grote kans hebben om een hartaanval of beroerte te
krijgen. U kunt 40 mg krijgen als de hoeveelheid cholesterol in uw bloed niet genoeg verlaagd wordt
met 20 mg.
Als u Crestor gebruikt om uw kans te verkleinen op het krijgen van een hartaanval, beroerte of
soortgelijke aandoening:
De aanbevolen dosering is 20 mg per dag. Uw arts kan echter besluiten om u een lagere dosering te
geven, als een van de bovenstaande condities op u van toepassing is.
Gebruikelijke doseringen bij kinderen van 10 tot 17 jaar
De gebruikelijke startdosering is 5 mg. Uw arts kan deze dosering verhogen om zo de dosering te
vinden die het beste bij u past. De maximale dagelijkse dosering van Crestor is 20 mg. Neem uw
dosering eenmaal per dag. De Crestor 40 mg tablet moet niet aan kinderen worden gegeven.

Innemen van uw tabletten
Slik iedere tablet in zijn geheel door met wat water.
Neem Crestor éénmaal per dag in. U kunt het innemen op elk gewenst tijdstip van de dag.
Probeer uw tabletten elke dag op hetzelfde tijdstip in te nemen. Dat helpt u om het innemen niet te
vergeten.
Regelmatige controles van de hoeveelheid cholesterol in uw bloed
Het is belangrijk dat u regelmatig bij uw arts langs gaat voor controle van de hoeveelheid cholesterol
in uw bloed. Uw arts kijkt dan of de hoeveelheid cholesterol in uw bloed goed is en goed blijft.
Uw arts kan besluiten om u een hogere dosering te geven zodat u de hoeveelheid Crestor neemt die
goed voor u is.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Vraag uw arts of het ziekenhuis in de buurt om advies.
Als u wordt opgenomen in het ziekenhuis of behandeld wordt voor iets anders, moet u het medisch
personeel vertellen dat u Crestor gebruikt.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
U hoeft zich geen zorgen te maken, neem gewoon uw volgende dosering op de juiste tijd. Neem geen
dubbele dosis om de vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van dit middel
Praat met uw arts als u wilt stoppen met het gebruik van Crestor. De hoeveelheid cholesterol in uw
bloed zou weer omhoog kunnen gaan als u stopt met het gebruik van Crestor.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddelbijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken. Het is belangrijk dat u weet wat deze bijwerkingen kunnen zijn. Ze zijn meestal mild en
gaan na een korte tijd weer over.
Stop met het gebruik van Crestor en vraag uw arts meteen om advies als u last heeft van één
van de volgende allergische reacties:
-
Moeite met ademen, met of zonder zwelling van uw gezicht, lippen, mond en/of keel, Zwelling van uw gezicht, lippen, tong en/of keel, met of zonder problemen bij het slikken,
Stop ook met het gebruik van Crestor en vraag meteen uw arts om advies als u last heeft van
onverwachte spierpijn, spierzwakte of spierkramp
die langer duurt dan u zou verwachten. Deze
spierklachten komen bij kinderen en jongvolwassenen vaker voor dan bij volwassenen. Zoals bij
andere statines, heeft een klein aantal mensen vervelende problemen met hun spieren gehad. In
zeldzame gevallen kunnen deze spierproblemen leiden tot een ernstige spierbeschadiging (die ook wel
rhabdomyolyse word genoemd) die levensbedreigend kan zijn.
Vaak voorkomende (bij tussen 1 op 10 en 1 op 100 patiënten) mogelijke bijwerkingen:
- hoofdpijn;
- buikpijn;
- verstopping
een verhoging van de hoeveelheid eiwit in uw urine – dit wordt meestal vanzelf weer normaal zonder dat u hoeft te stoppen met het gebruik van uw Crestor tabletten (alleen Crestor 40 mg). Diabetes. Hierop heeft u een groter risico als u hoge suiker- en vetwaarden in uw bloed heeft, als u overgewicht heeft en als u een verhoogde bloeddruk heeft. Uw arts zal u controleren, gedurende de periode dat u dit geneesmiddel gebruikt.
Soms voorkomende (bij tussen 1 op 100 en 1 op 1.000 patiënten) mogelijke bijwerkingen:
-
een verhoging van de hoeveelheid eiwit in uw urine – dit wordt vaak vanzelf weer normaal zonder dat u hoeft te stoppen met het gebruik van uw Crestor tabletten (alleen Crestor 5 mg, 10 mg en 20 mg).
Zelden voorkomende (bij tussen 1 op 1.000 en 1 op 10.000 patiënten) mogelijke bijwerkingen:
-
ernstige allergische reactie – u kunt dit merken door bijvoorbeeld zwelling van uw gezicht, lippen, tong en/of keel, moeilijkheden bij slikken en ademhalen, hevig jeukende huid (met bulten). Als u denkt dat u een allergische reactie heeft, stop dan met het gebruik van Crestor spierbeschadiging bij volwassenen– voor de zekerheid moet u stoppen met het gebruik van Crestor en uw arts meteen om advies vragen als u onverwachte problemen of pijn heeft in uw spieren, die langer duren dan u zou verwachten; hevige buikpijn (ontstoken alvleesklier);
Zeer zelden voorkomende (bij minder dan 1 op 10.000 patiënten) mogelijke bijwerkingen:
-
geelzucht (gele kleur van uw huid en ogen); beschadiging van de zenuwen in uw armen en benen (zoals een verdoofd gevoel); borstvorming bij mannen (gynaecomastie).
Bijwerkingen waarvan niet bekend is hoe vaak ze voorkomen:
-
Stevens-Johnson syndroom (ernstige overgevoeligheidsreactie waardoor blaren kunnen ontstaan op uw huid, mond, ogen en geslachtsdelen); - hoesten; - kortademigheid; - vochtophoping slaapstoornissen, zoals slapeloosheid en het hebben van nachtmerries; (ernstige) neerslachtigheid (depressie); problemen met ademhalen, zoals een aanhoudende hoest en/of kortademigheid of koorts;
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
- Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. - Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos, blisters/label na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. - Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu. - Bewaar uw tabletten bij een temperatuur beneden 30 oC. - Als uw tabletten in een plastic fles zitten, de dop steeds stevig dichtdraaien, om ze te - Bewaar uw tabletten in de verpakking waarin u ze gekregen hebt, om ze te beschermen tegen 6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in Crestor is rosuvastatine. Crestor filmomhulde tabletten bevatten
rosuvastatinecalcium dat overeenkomt met 5 mg, 10 mg, 20 mg of 40 mg rosuvastatine.
De andere stoffen in dit middel zijn: lactosemonohydraat, microkristallijn cellulose, calciumfosfaat,
crospovidon, magnesiumstearaat, hypromellose, triacetine, titaandioxide (E171).
Crestor 10 mg, 20 mg en 40 mg filmomhulde tabletten bevatten ook rood ijzeroxide (E172). Crestor 5
mg filmomhulde tabletten bevatten ook geel ijzeroxide (E172).
Hoe ziet Crestor eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Crestor is verkrijgbaar in een verpakking met aluminium doordrukstrips met 7, 14, 15, 20, 28, 30, 42,
50, 56, 60, 84, 90, 98 en 100 tabletten en plastic flessen met 30 en 100 tabletten.
(Niet alle verpakkingen zijn in alle landen verkrijgbaar.)
Crestor is verkrijgbaar in tabletten met 4 verschillende sterktes:
Crestor 5 mg filmomhulde tabletten zijn geel, rond en hebben de markering ZD4522 en 5 aan één kant
en zijn glad aan de andere kant.
Crestor 10 mg filmomhulde tabletten zijn roze, rond en hebben de markering ZD4522 en 10 aan één
kant en zijn glad aan de andere kant.
Crestor 20 mg filmomhulde tabletten zijn roze, rond en hebben de markering ZD4522 en 20 aan één
kant en zijn glad aan de andere kant.
Crestor 40 mg filmomhulde tabletten zijn roze, ovaal en hebben de markering ZD4522 aan één kant en
de markering 40 aan de andere kant.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
De vergunningen voor het in de handel brengen van Crestor zijn in het bezit van:
AstraZeneca BV
Louis Pasteurlaan 5
2719 EE Zoetermeer
079-3632222
Fabrikant verantwoordelijk voor het vrijgeven van partijen:
AstraZeneca UK Ltd.,Silk Road Business Park Macclesfield, Cheshire, SK102NA, UK
Telefoonnummer: +44 1625 582828
AndersonBrecon (UK) Ltd., 2-7 Wye Valley Business Park, Brecon Road, Hay-on-Wye, Hereford,
HR3 5PG, UK
Telefoonnummer +44 1497 820829
Corden Pharma GmbH, Otto-Hahn-Strasse, 68723, Plankstadt, Duitsland
Telefoonnummer: +49 6202 9900
AstraZeneca GmbH, Tinsdaler Weg 183, 22880, Wedel, Duitsland
Telefoonnummer: +49 41 037 080
AstraZeneca Reims, Parc Industriel Pompelle, Chemin de Vrilly, Box 1050, Reims Cedex 2, Frankrijk
Telefoonnummer: +33 3266 16868
AstraZeneca AB, S-15185, Södertälje, Zweden
Telefoonnummer: +46 8 553 260 00
Dit product is in het register ingeschreven onder:
RVG 30823 (Crestor 5);
RVG 26872 (Crestor 10);
RVG 26873 (Crestor 20);
RVG 26874 (Crestor 40).
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Crestor 5, 10, 20 en 40 (NL, AT, BE, DK, GR, FI, IC, IE, IT, LU, NO, MT, PL, PT, SE, UK), en 5
mg, 10 mg en 20 mg (DE, ES, FR).
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2013.

Source: http://www.crestor.nl/media/53015/crestor_bijsl_mei13.pdf

international journal of phytomedicine

International Journal of Phytomedicine 2 (2010) 363-372 Research article Phytoestrogens of Pachyrhizus erosus prevent Bone Loss in an Ovariectomized Rat Model of Osteoporosis Arief Nurrochmad1*, Fransiska Leviana2, Caecilia Govita Wulancarsari3, Endang Lukitaningsih4 * Corresponding author: Abstract The effects of the etyl acetate extract of root of Pachyrhizus A

k2.dion.ne.jp

CHAPTER 3 Differences in Seasonal Expression of Neurohypophysial Hormone Genes in Ordinary and Precocious Male Masu Salmon ABSTRACT Our previous study showed the seasonal variations in expression of vasotocin (VT) andisotocin (IT) genes in preoptic magnocellular neurons of female masu salmon ( Oncorhynchusmasou ). The changes in the level of VT mRNA were coincident with those in the p

© 2010-2018 PDF pharmacy articles