Fbf.fi

6 TEMA: HÄLSANS PSYKOLOGI OCH MATENS FYSIOLOGI ”Big Pharma“
Antidepressivum ökar självmordsrisken
Gäller Hippokrates ed också för företag som gör miljonvinster på läkemedel eller är de edsvurna inför aktieägarna enbart?
mycket själva föreläsningen som hans framtida risker kan undvikas ifall barnets som lider av hjärt- och kärlsjukdomar till intresse för Tobin-fallet som föranledde beteende kontrolleras nu.
exempel, att verkligen veta vad de får i I februari 1998 gick Donald Schell,
60 år, till sin läkare och klagade över sömnproblem. Schell diagnostisera- sig och vilka risker de möjligtvis tar.
des som deprimerad och läkaren skrev ut ningar från stora läkemedelsföretag, som – Medicinerna vi tar griper in i den socia-
det antidepressiva läkemedlet Paroxetin. till exempel Eli Lily, spelade en avgöran-
la strukturen. Vi tar dem, men inte för att Forskaren som försäljare
Två dygn senare hade Schell, som under de roll, enligt Healy. Detta har förnekats bli friska, utan för att prestera och agera Märkligt nog har vetenskapsmannen bli-en tidigare depressionsfas reagerat ne- ”bättre”. Det hela påminner lite om plas- vit en pålitlig försäljare för läkemedels- gativt på Prozac, mördat sin fru, sin dot- Healy stämde CAMH och universitetet. tikkirurgins utveckling: först handlade industrin. Eftersom det är olagligt för ter och hennes dotter, och slutligen tagit Parterna gjorde upp i godo utan rättslig det om att reparera, nu handlar det om företag att påstå att just deras produkt sitt eget liv.
prövning, och Healy tilldelades en position att förändra.
är den bästa, hänvisar man i stället, i en Tim Tobin, Schells svärson, stämde som gästprofessor vid universitetet. Men
liten fotnot i reklamen, till någon veten- läkemedelsföretaget SmithKline som till- han är övertygad om att han inte är den pressionsvåg” som svept över västvärl- skaplig artikel där en forskare på basis verkade Paroxetin. Som ett expertvittne enda vars akademiska frihet har hotats.
den sedan 90-talet är en politisk och av företagets kliniska prövning, och efter deltog David Healy, psykiater från Cardiff
University College of Medicine i Wales.
– Antalet forskare som tvingas till tyst- konstaterar produktens goda resultat.
Sedan början av 90-talet har Healy fört nad växer, oftast innan de hunnit uttala – Vad som hänt är, att man översatt di- fram teorin att ett antidepressivum som sig offentligt.
agnosen ”ångest” till ”depression”. Djup – Det är betydligt billigare att få en profes- depression är ungefär som Parkinsons, sor att sälja produkten, och strategin har som tar läkemedlet, en teori som han, Idéer til salu
det är svårt att förväxla den med ångest. visat sig vara framgångsrik. Säkert agerar när Ikaros ringer upp, menar det finns Roten till mycket av det onda finns hos de Men eftersom det förekommit fall där många forskare i god tro, medan andra stäl-starka bevis för.
stora läkemedelsföretagen. Dessa skiljer anxiolytika (ångestdämpande medel) ler upp av fåfänga: det ger dem synlighet.
sig inte, enligt David Healy, från olje-, bil-, förorsakat beroende, och eftersom ing- – Det finns eller tobaksföretagen. Det faktum att lä- en vill skriva ut sådana och riskera en Det som behövs, enligt David Healy, för klara fall där kemedelsjätten Pfizers ordförande Jeffrey skandal, är det lättare att diagnostisera att få bukt med detta problem, är en änd-
patienter bli-
Kindler kom till företaget från McDonald’s patienten med depression och skriva ut ring i lagstiftningen. Men det måste ock-
säger egentligen allt, menar Healy.
SSRI – trots att många av dessa inte fung- så ske en förändring i den anda i vilken erar mot djup depression och därmed lagen implementeras. Annars kommer – Förstå mig rätt, tillägger han. På det inte är antidepressiva medel.
Big Pharma” att fortsätta sälja idéer åt na efter att de hela taget har jag fått mer hjälp med min forskning från människor verksamma på Större insyn
let, liksom det företagen än jag fått från kollegor på uni- Problemet har att göra med insyn, eller finns kliniska versiteten. Problemet är att företagen snarare: med frånvaron av insyn. Obero- Dan Lolax
p r ö v n i n g a r bara bryr sig om en sak: priset på deras ende experter har inte en tillräckligt god som visar att aktier. Detta var tidigare något som kän- personer på netecknade de nordamerikanska företa- Prozac löper en två och en halv gånger gen, men nu gäller det på en global nivå.
ORDET: SSRI
– Som läget är nu i USA behöver före- Branschen är en av de största i världen tagen bara visa att den medicin de vill Tvingad til tystnad
marknadsföra är lite annorlunda än de Tobin-fallet resulterade i en fällande vationskraft är stark. Faktum är att lä- redan existerande, i motsats till tidigare dom i en domstol i Cheyenne, Wyoming. kemedelsindustrin i stor utsträckning då kraven var större. Oberoende exper- För David Healy själv kom hans vittnes- producerar samma ”piller” som fanns ter borde få större tillgång till hur företa- börd att få ytterligare konsekvenser. I på marknaden redan för 15 år sedan. För gen prövar sina mediciner. De rapporter augusti 2000 hade Healy blivit erbjuden att undvika de problem detta för med företagen själva börjat publicera – med- en tjänst på CAMH, Centre for Addiction sig har industrin specialiserat sig på att vetna om sitt dåliga rykte och i etikens and Mental Health, ett erbjudande han skapa behov: det man säljer är inte bote- namn – är skrivna för att fördunkla, inte i också accepterat. Kort därefter höll han medel utan idén om det normala.
en föreläsning på universitetet i Toronto, mellan celler i nervsystemet – från att där CAMH är lokaliserat. I föreläsningen staterade David Healy att de bäst säljande Healy medger att det ändå varit svårt att ”Psychopharmacology and the Gover- medicinerna imnte botar någon sjukdom övertyga en bred allmänhet om riskerna ment of Self” kritiserade Healy läkeme- – de kontrollerar risker. Med uppfattningen med antidepressiva läkemedel, på grund delsindustrin för att inte forska i sam- om vad ”risk” är följer även uppfattningen av att depressionen, inte läkemedlen, ses bandet mellan Prozac och självmord.
om det ”normala”. Psykiatrin förser barn som orsaken till självmord.
Någon vecka senare underrättades under fem år med Prozac eller Ritalin ef- först efter ett par veckor. Detta tyder David Healy om att han inte längre var tersom det, enligt Healy, inte längre finns – Men problemet gäller inte enbart dessa önskvärd på den tjänst han blivit erbju- ett ”livets variationsrikedom”, endast barn läkemedel. Företagens hemlighetsma- den. Healy menar själv att det inte var så utanför normen. Föräldrarna tänker sig att keri förhindrar andra patienter, sådana Kontrol en har inte försämrats FAKTA: KLINISKA PRÖVNINGAR
D
För att studera effekterna av läkemedel testar man dem, i olika faser, på både en farmaceutiska branschen är Lilja menar att tanken på oberoende exper- friska och sjuka människor. I den första fasen testas små mängder, och enbart som andra branscher, menar John ter är en dröm. Offentlighet är lösningen.
på en liten grupp friska män. Detta på grund av tidigare fall där gravida kvinnors Lilja, professor i socialfarmaci vid
foster förorsakats svåra missbildningar av läkemedel. Patientgruppens antal utö- Åbo Akademi. Att förvänta sig att de ska - Oberoende organisationer kan göra egna kas fram till fas IV, då läkemedlet börjar säljas. Även då söker forskarna efter oväntade bieffekter. Interventionsgruppen – den som får läkemedlet – jämförs gänglig. Att påstå att kontrollen blivit sämre med en kontrollgrupp som inte får någon behandling, eller placebo. Man under- - Läkemedelsindustrin kan inte anklagas är en illusion. Internet har gjort mycket för söker antingen om ett läkemedel är bättre än placebo, eller bättre än ett annat för de problem, till exempel stress, som att förbättra informationen och lett till att medel, eller om två läkemedel är lika bra (avgörande ifall det ena är billigare att producera eller har färre bieffekter).
strin tar fram medel som underlättar. För-visso ger psykoterapi liknande resultat, och mer stabila lösningar, men den uppfattas samtidigt som för dyr.
Ikaros återkommer til frågan under årets lopp.
www.fbf.fi/ikaros

Source: http://www.fbf.fi/ikaros/arkiv/2007-1/david_healy.pdf

Buenas nuevas - nro. 0

SEMANA PARROQUIAL – VISITA DE LA VIRGEN 16:00 hrs. Asamblea decanal para todos los Agentes Pas-torales, en el Templo de Maipú. Una vez ter-minado el encuentro, traslado de la Santísima Virgen desde el Santuario de Maipú hasta el Semana Parroquial Junto a la Virgen Del Carmen Sector Parroquial, en caravana de autos, para Con motivo de la Fiesta de la Visitación de

9(6).vp

STANLEY P. KUTCHER, M.D., EDITOR MINI REVIEW CONTENTS Atomoxetine Mini Review • Atomoxetine Tim Yates, B.S.C., M.D.C.M., F.R.C.P. • Clinically Useful Approaches Atomoxetine (ATX) is a selective norepinephrine (NE) reuptake inhibitor that was for the Atypical Antipsychotics approved as a treatment for ADHD in the United States in November 2002. It was (Second Generatio

© 2010-2018 PDF pharmacy articles