Jogalkotas.hu

OKTATÁSI MINISZTER
TERVEZET!
Tárgy: az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló40/2002. (V. 24.) OM
rendeletmódosításáról
Budapest, 2006. február
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Megjelent a Kormány 256/2005. (XII. 7.) Korm. rendelete az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról,amely a Bibliaismeret – Hit Gyülekezete tantárgyat beillesztette a jogszabályban feltüntetettvizsgatantárgyak sorába, illetve annak mellékleteként- a 2. számú melléklet másodikrészében, az érettségi vizsgatantárgyak általános követelményei hittan érettségi vizsgaáltalános követelményeiként a világnézetileg elkötelezett iskolák részére című részben -megjelentek a vizsgatárgy általános követelményei.
2005. év október 20-án az OKNT ülésen jóváhagyta a Bibliaismeret- Hit Gyülekezete elnevezésű vizsgatárgy központi követelményként történő kiadását. Az OKÉV szakértőibírálatai és az akkreditációs anyagnak a kérelmező általi átdolgozása után a közoktatás-fejlesztési terület munkatársai szakmailag kontrollálták a javított és OKNT által is elfogadottáltalános és részletes követelményeket. A Bibliaismeret - Hit Gyülekezete vizsgatárgyrészletes vizsgakövetelményeinek a 40/2002 (V. 24.) OM rendeletbe illesztését tartalmazza atervezet, amely szükséges ahhoz, hogy érettségi vizsgát lehessen szervezni.
Az oktatási miniszter
…./2006. (…)
OM rendelete
az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet A közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. éve LXXIX. törvény 94. §-a (1) bekezdésének h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet melléklete e rendelet mellékletével egészül ki.
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
Melléklet a ……./2006. (…) OM rendelethez „BIBLIAISMERET- HIT GYÜLEKEZETE ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGY
I. A VIZSGA LEÍRÁSA
I.1. Középszint
A bibliaismeret tantárgy középszintű érettségi vizsgája csak szóbeli vizsgarészből áll. Aszóbeli vizsga a 30 perces felkészülési időt követően 15 perc időtartamú. A felkészüléshez aKároli Gáspár által fordított Biblia, valamint Bibliai Atlasz használata megengedett.
A tételsor legalább 20 tételből áll. A tételsor összeállításáért a szaktanár a felelős. A tételsortúgy kell összeállítani, hogy a tételek 60 %-a a bibliaismereti, 40 %-a a kortörténeti háttér, afundamentális teológia, a bibliai ünnepek, valamint a keresztény erkölcsi élet témaköreibőlkerüljön ki. Egy tétel A és B részből áll. Az A tételek egy-egy témakör átfogó anyagábóljelölnek ki egy-egy témát, amelyben a vizsgázó bemutatja alapvető bibliai ismereteit, tudását.
A B tételek rövidebb témák, fogalmak bemutatását, megadott bibliai idézet értelmezésétkívánják meg a vizsgázótól. A szaktanár az A tételhez mindig más témakörből illeszt B tételt.
A szóbeli vizsga értékelése A vizsgázó a feleletre maximum 50 pontot kap. A vizsgázó szóbeli vizsgateljesítményénekértékelése a következő általános értékelési kritériumok alkalmazásával történik.
A középszintű szóbeli tételek kifejtésének értékelési kritériumai
Pontérték
- tématartás- a téma bemutatásában érvényesülő bibliaismereti, egyháztörténeti, etikai, teológiai illetve kulturális tájékozottság, tárgyi tudás - megfelelő szó- és fogalomhasználat- gondolatgazdagság, problémaérzékenység - a témák megfelelő világos felépítése- logikus érvelés - világos nyelvi forma- lényegkiemelés, rendszerezés Póttétel húzatás szabálya: Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot árulel, és ezért az elnök póttételt húzat vele, úgy a vizsgázó köteles az új tétel A és B részét iskifejteni.
I.2. Emelt szint
A bibliaismeret emelt szintű érettségi vizsgája írásbeli és szóbeli vizsgarészből tevődik össze.
Az írásbeli vizsgán 180 perc áll a vizsgázó rendelkezésére a feladatok megoldására. A szóbelivizsga a 30 perces felkészülési időt követően maximum 20 perc időtartamú.
A vizsga szerkezetét az alábbi táblázat összegzi.
Írásbeli vizsga
Szóbeli vizsga
max. 20 perc
Biblia ismereti
Szövegalkotási
A tétel kifejtése
B tétel kifejtése
feladatsor
feladatok
Az írásbeli vizsga két, jól elkülönülő részből áll.
Az I. rész 15-20 feladatot tartalmazó feladatlap, amely bibliaismeret, alapfogalmak, egyszerű
összefüggések ismeretét hivatott ellenőrizni. A feladatlap megoldásához semmilyen
segédeszköz nem használható. Az első rész megoldására 60 perc áll rendelkezésre, vagyis
ezen idő eltelte után e feladatok megoldására nincs tovább mód.
A II. rész megoldási időtartama 120 perc. Ebben a részben mutatja be a vizsgázó komplex
bibliaismereti tudását, összetettebb teológiai kérdések világos megfogalmazási képességét,
önálló vélemény- és ítéletalkotási készségét. A vizsgázó értekező dolgozat műfajában fejti ki
a megadott cím tartalmát, legalább két írásbeli tételcím közül választhat. Az írásbeli vizsga
második részében Károli Gáspár által fordított Biblia használata megengedett.
A szóbeli vizsga témakörei, az A és B tételek összeállítási lehetőségei és feltételei azonosak a
középszintű vizsgáéval. Az emelt szintű érettségi vizsga tartalmi követelményrendszere
magukban foglalja a középszintű vizsga követelményeit. (A táblázatban az emelt szintű
vizsga követelményei oszlop csak a többletet fogalmazza meg.) A felkészüléshez a Károli
Gáspár által fordított Biblia, valamint Bibliai Atlasz használata megengedett.
Az emelt szintű vizsgán különös figyelemmel kell A vagy B tételben megfogalmazni azokat a
témákat, amelyek a középszintű érettségi követelményeiben nem szerepelnek. A
tételjavaslatok közül az átfogóbb, tágabb ismeretanyagot és mélyebb értelmezést igénylő
tételeket célszerű az emelt szintű vizsgára kiválasztani.
A szóbeli tételek értékelésére adható összpontszám 50 pont. Az értékelésnél a középszintű
vizsga szempontjait kell alkalmazni. A végső érdemjegyet az írásbeli vizsgarész (100 pont) és
a szóbeli vizsgarész (50 pont) értékelése alapján alakítja ki a szaktanár a jogszabályban
meghatározottak alapján.
II. TARTALMI KÖVETELMÉNYEK
Követelmények
Témakörök
Középszint
Emelt szint
BIBLIAISMERET
1. Ószövetség

A világ és az ember teremtése. Ismerje a kettős
A bűnbeesés
Az özönvíz és a nemzetek
1.2. A pátriárkák élete A pátriárkák történetei:
megvalósulását utódjai életében.
hit atyját és Isten barátját.
Ismerje fel a párhuzamot Izsákfeláldozása és Jézus Krisztusáldozata között. Tudja, hogymilyen messiási előképekszerepelnek József történetében.
Mózes élete és szolgálata
Pusztai vándorlás és a
szövetségkötés
szellemi és erkölcsi tanulságait.
tudja elemezni az Újszövetségszemszögéből. Ismerje a SzentSátor berendezéseit és annakszimbolikáját.
eseményeit (Átkelés a Jordánon, szellemi, erkölcsi üzenetét azJerikó és Ai ostroma, Ákán bűne újszövetségi hívők számára.
és a gibeoniták csalárdsága.)Ismerje Gedeon és Sámsonéletének és munkásságánaktanulságait, valamint a bírákkorának jellemzőit.
A királyság kialakulása
Dávid és Salamon királysága
A kettészakadt királyság
Illés és Elizeus próféták
tevékenysége
Saul bukásának, valamint Dávidsikerének okait. Tudja értelmezni Salamon királyságátmint a messiási korszimbólumát.
Tudja bemutatni a királyokszellemi életén éstevékenységén keresztül, hogyez milyen hatással volt ahanyatlás és a fogságelőidézésére, illetvekésleltetésére.
1.6. A babiloni fogság Izrael és Júda fogságbavitelének Tudja bemutatni a fogságban élő Eszter története
A hazatérés: Ezsdrás és
Nehémiás tevékenysége
helyreállítás szellemi alapelveit.
Dániel) tevékenységét ésüzenetük lényegét. Ismerje afőbb messiási próféciákat, ésazok beteljesedését, valamint anemzetekre és Izraelrevonatkozó utolsó időkről szólópróféciákat.
2. Alapvető ószövetségi A Biblia keletkezése, az
bevezetés-tudományi
ismeretek
keletkezése és felosztása:történeti, költészeti és prófétai 3. Újszövetség
3.1. Az Evangéliumok Keresztelő János élete és
munkássága
Jézus Krisztus földi életének
eseményei, tanítása. Ismerje
főbb tanításait (hegyi beszéd,megbocsátás, imádkozás,tanítványság, Jézus követése,Isten országáról szólópéldázatok), és tudjavonatkoztatni azokat akeresztény hívő életre.
Az apostolok elhívásaLegyen tisztában Jézus Krisztushelyettesítő és engesztelőáldozatának jelentőségével.
A Szent Lélek kiáradása
eseményének jelentőségével.
Ismerje Pál apostol életútját ésszolgálatának jelentőségét.
Ismerje Pál apostol levelei közül Az apostoli levelek tartalmának Jézus Krisztus áldozatával ésfőpapi szolgálatával aZsidókhoz írt levél alapján.
Tudja bemutatni Jézus Krisztusmegdicsőülését, valamint atörvény és a kegyelem viszonyátPál leveleiben.
gyülekezetnek adott üzeneteket. utolsó idők eseményeit azLegyen tisztában az utolsó idők ószövetségi próféciákkal éseseményeivel (Antikrisztus uralma, Krisztus visszajövetele, tanításával.
az ezeréves királyság és azörökkévalóság).
4. Alapvető
újszövetségi
bevezetés-tudományi keletkezésének története és
ismeretek
keletkezésének és szerzőjénekbemutatása.
KORTÖRTÉNETI HÁTTÉR
Kortörténeti ismeretek

A zsidó nép eredete, pátriárkák, Pátriárkák korának A királyság, a prófétaság és apapság intézménye. Izrael és akörnyező népek kapcsolata.
Az asszír és a babiloni fogság, a A birodalmak és a zsidóhelyreállítás és a diaszpóra.
Tudja bemutatni a kereszténység működését és az újszövetségielterjedésének főbb állomásait cselekedetei és az újszövetségilevelek alapján.
FUNDAMENTÁLIS TEOLÓGIA
5. A kereszténység alaptanításai
görög és héber jelentésével.
Tudjon mondani bibliai példákata megtérésre.
Ismerje a hit bibliaimeghatározását, Jézus tanítását ahitről.
Legyen tisztában a vízkeresztségszellemi tartalmával, ószövetségielőképeivel és tudjon példákatmondani az újszövetségikönyvekből.
Ismerje a Szent Szellemgyümölcseit és ajándékait ésJézusnak a Szent Szellemrőlmondott ígéreteit. Tudjonpéldákat mondani a SzentSzellemmel valómegkeresztelkedésre.
Ismerje a kézrátevés szellemijelentőségét, és tudjonmegnevezni ó- és újszövetségipéldákat.
szakaszait és az azokra utalóbibliai próféciákat.
Ismerje az isteni ítélet elveit, éstudjon megnevezni néhánytörténelmi ítéletet, valamintismerje a jövőben megvalósulóítéleteket.
Bibliai ünnepek
6. Az Úr ünnepei
Hetek ünnepeKürtzengés ünnepeEngesztelés napjaSátorok ünnepe A keresztény erkölcsi élet – etika
7. A keresztény
erkölcsi élet – etika
Az erkölcs keresztény megítélése életvitel főbb normáit, aa bűn és a kegyelem fényében.
családi élet, a munka és atársadalmi élet területén.
A Tíz parancsolat etikai üzenete.
Kompetenciák
Az érettségizőnek képesnek kell lennie arra, hogy a Bibliát ne csak olvassa, hanem bizonyos
témák szerint tanulmányozza is; el kell tehát sajátítania az ún. szisztematikus olvasás
képességét. Képesnek kell lennie továbbá a leggyakrabban felmerülő bibliai témákkal
kapcsolatban konkrét szöveghelyek, illetve bibliai történet idézésére, bibliai szöveg alapvető
mondanivalójának kifejtésére.
Képesnek kell lennie arra is, hogy bibliai eseményeket értelmezzen, azaz azoknak jelentésttulajdonítson; az Írás korokon túlmutató, a jelenre vagy akár önnön helyzetérevonatkoztatható tanulságait felismerje.
Az ó- és újszövetségi szövegek ismeretében legyen képes arra, hogy a bibliai eseményeket avilágtörténelemben elhelyezze; valamint arra is, hogy az ó- és újszövetséget egymásravonatkoztatva is értelmezze: lássa be bizonyos szöveghelyek jelentésbeli párhuzamosságát.
Képesnek kell lennie arra is, hogy etikai kérdéseket, mai problémákat elemezzen, ezekbenfoglaljon állást, véleményét indokolja.
III. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL
A bibliaismeret vizsgatantárgy részletes és általános követelményei valamint a vizsga leírásamind középszinten mind emelt szinten nyilvános.
Mind az emelt, mind a középszinten csak a témaköröket lehet nyilvánosságra hozni, a konkréttétel címeket nem lehet megadni a tanulóknak.
Az emelt és középszinten a témakörök nyilvánosságra hozatala a jogszabályoknakmegfelelően történik.
Nyilvánosságra hozatal középszinten az érettségiztető tanár által történik.”

Source: http://jogalkotas.hu/files/erettsegi_reszletes_szab_allig_egy_re_06_02_06.pdf

yasalam.ae

25th October - 4th November 2012 Yasalam PhOtO COmPetitiON 2012 terms aNd CONditiONs Please find below the Terms and Conditions associated with the Yasalam Photo Competition (the Competition). The Competition is promoted by FLASH Entertainment FZ LLC (FLASH). QualifYiNg The purpose of the Yasalam photo competition is to identify ‘Yasalam’ moments. In order to qualify for the

Thaimania-packliste.xls

ThaiMania-Packliste Dokumente Alle Tickets (Flug, Zug, Fähre, Sonstige), Buchungsbestätigungen (Hotel,Guesthouse)Anfahrtsbeschreibungen falls Hotel/Guesthouse/Strandbungalow vorgebucht)Reisepass/PersonalausweisFührerschein national/internationalFür 100 Euro Baht (als Startgeld/Person)Bargeld 300 €Kreditkarten / EC KarteKrankenversicherungskarte (privat)Evtl. Ausdruck von Nummern vo

© 2010-2018 PDF pharmacy articles