Ltarkiv.lakartidningen.se

Stöd permanent rabatt
av Viagra och Cialis vid MS!

Specificerad subvention enligt dansk modell motiverad
Rabatteringen av impotensläkemedel – Viagra och Cialis – har nu ras genom att man ifrågasätter en sär-skild rabattering av Viagra. Jämför sym- åter aktualiserats sedan länsrätten i Stockholm den 30 juni beslutade att män med vissa sjukdomsdiagnoser, bl a MS och diabetes, ska få var drar man en gräns mellan sjukdoms-symtom och livskvalitetsförhöjande me- köpa sin medicin till subventionerat pris. Rabatteringen avser recept del? Termen livskvalitet är för övrigt fel- utskrivna från den 4 augusti. Beslutet fastställdes av Kammarrätten, men Läkemedelsförmånsnämnden har gått vidare till Regeringsrät- Hur stort är problemet?
ten. Det är i skrivande stund oklart när ärendet avgörs, och dessutom kan det dröja ytterligare innan domens innebörd kan preciseras. Det derlag [3] (Lægemiddelstyrelsen) bedö-mer man att det finns drygt 30 500 pati- är nu viktigt att ge ett kraftfullt läkarstöd för fortsatt specificerad sub- Danmark, på grund av ett fåtal sjuk-domstillstånd med vanligt förekomman-de erektionssvikt främst på grund av docent i neurologi, Motala lasarett; sty- tionscentrum i hjärnan.) Och i rätten stri- översätter siffrorna till svenska förhål- der parterna Pfizer och Eli Lilly respek- ten är ungefär samma, så skulle vi alltså ❙❙ Det är nu fyra år sedan diskussionen dom efter dom.
om »livskvalitetsmediciner« gick hög i vårt land. I Läkartidningen publicerade Många män med MS drabbas sexuellt
[1] där vi protesterade mot de grunda be- ❙❙ Fakta 1
sjukdomen ofta i unga år, varför antalet Laegemiddelstyrelsens arbetsgrupp iDanmark har rekommenderat rabattering relation är stort, vilket ytterligare försvå- har förorsakat svår erektil dysfunktion, Vissa medel rabatterade, men inte andra
5] för rabattering av potensmedel i Dan- svikt i en MS-population till 70 procent.
2004 [4, 5] med kriteriet sekundär organ- MS är ejakulationsstörning, nedsatt libi- ra och andra potensmedel till utvalda pa- (fatigue), nedsatt orgasmförmåga, tarm- möjligheten att rabattera två av potens- plikation, med tre eller fler antihyperten- bral insult, multipel skleros, ryggmärgs- injektion i penis svällkroppar, dels det och bäckentraumata, kronisk uremi, svår arteriell insufficiens, Parkinsons sjukdom(komplettering i rapport 2004).
(bägge innehållande alprostadil). Dess- Att inte ha tillgång till sin egen sexu- tetsmedicin«, Xenical, ett medel mot fet- lingen hos individen. Sexuella störning- • Annan iatrogent betingad erektil dys- ar måste därför tas upp med patienten i följare Cialis (tadalafil) ska få rabatte- vara utredd enligt minimikrav, vissaandra basala insatser (t ex justerade ringsmöjlighet i Sverige. (Utöver dessa tala om »livskvalitetsmediciner« känns rök- och alkoholvanor) ska ha övervägts närmast som ett hån. Erektionssvikt blir hämmare, och, sedan kort tid tillbaka, ett nytt läkemedel mot erektionssvikt, Upri- Läkartidningen ❙ Nr 35 ❙ 2004 ❙ Volym 101 sökningen 1999, då läkare och sköters- sig att totalt 48 300 män hade löst in re- cept på ett eller flera läkemedel mot im- märkligt nog ingen möjlighet till några hade fått rabatt under 2003. För Caver- har ju funnits sedan lång tid vid andrasjukdomstillstånd, och läkare är vana Danska erfarenheter
vid att överväga orsaken till läkemedels- [5] konstateras att försäljningen av im- nehåller föredömligt ett krav på nog- potensläkemedel ökar. Sjukförsäkring- ens kostnader för dessa läkemedel under ningstagande till andra terapeutiska åt- vilket alltså i stort stämde överens med diabetiker och hypertoniker än i den nu- gjorde 18,4 procent av den totala försälj- kan ge bättre förutsättningar för en ac- re än intrakavernös och intrautretral te- väljer perorala läkemedel före de andra tyvärr anledning till både psykologiska självklart för mig att stödja en fortsatt cent för Viagra, 18 procent för Cialis, 3 procent för Levitra, 4 procent för Caver- ject samt under 2 procent för preparaten D Potentiella bindningar eller jävsförhål- landen: Författaren planerar forsknings- : G studie tillsammans med Pfizer, och har erhållit upprepat stöd till temadagar om TECKNING »Livskvalitet vid MS« från Pharmacia, som ifrågasätter behovet av att rabatteraimpotensmedicin med »enkelttilskud«.
Denna form av rabatt erhålls efter ansö- 1. Landtblom AM, Ertzgaard P. Tillståndet – inte läke- medlet – ska avgöra frågan om subventionering.
Ökad saklighet krävs i debatten om rabatterade »livs- kvalitetsmediciner«. Läkartidningen 2000;21:2612- Länsrättens dom
2. Lilus HG, Valtonen EJ, Wikström J. Sexual problems Den svenska tillfälliga läkemedelsför- in patients suffering from multiple sclerosis. Scand J månen för Viagra och Cialis gäller »kro- 3. Lægemiddelstyrelsen. Rapport vedr. Laegemidler til behandling af erektil dysfunktion i relation til syge- erektil dysfunktion: diabetes, högt blod- sikringstilskud. www.lægemiddelstyrelsen.dk tagsfall inskränks subventionen till ett 4. Kriterierne for tildeling af enkelttilskud for Viagra.
www.lægemiddelstyrelsen.dk/1024/visLSArtikel.
begränsat användningsområde [12].
Detta system ter sig orättvist för små pa- 5. Forbrugsanalysen af laegemidler mot rejsningsbe- tientgrupper – till exempel är unga män svär. www.lægemiddelstyrelsen.dk/publikationer/ och patienter med psykiska besvär«.
6. Lundberg PO. Sexual dysfunction of patients with minimal grupp jämfört med alla som vill multiple sclerosis. Sex Disabil 1978;1:218-22.
gen att senast två år från domens datum 7. Lundberg PO. Sexual dysfunction in female patients with multiple sclerosis. Int Rehab Med 1981;3:32-4.
8. Hulter BM, Lundberg PO. Sexual function in women Det finns anledning att snegla åt väster!
with advanced multiple sclerosis. J Neurol Neurosurg efter länsrättens beslut, detta med hän- 9. Lundberg PO, Brattberg A. Sexual dysfunction in se- lected neurological disorders: hypothalamopituitary disorders, epilepsy, myelopathies, polyneuropathies and sacral nerve lesions. Semin Neurol 1992;12:115- inte förorsaka några större svårigheter för läkarna, men skulle gynna angelägna 10. Ghezzi A. Sexual dysfunction in multiple sclerosis.
att det »inte är det allmännas uppgift att 11. Länsrätten i Stockholms län. Rotel 551, Avd 5, dom länsrättens domar, och förhoppningsvis litetshöjande« läkemedel upp igen. Bäg- ökat så att vi kan glömma det märkliga Läkartidningen ❙ Nr 35 ❙ 2004 ❙ Volym 101

Source: http://ltarkiv.lakartidningen.se/2004/temp/pda29025.pdf

3000b - web version

VANADIUM Atomic number Crystal form Oxidation states Atomic weight Electrical resistivity (20°C) Electronegativity, Pauling CAS number Enthalpy of melting Specific heat (25°C) Boiling point Enthalpy of vaporization Thermal conductivity (25°C) V 3380°C Melting point Ionization potential Specific gravity (20°C) bp/mm (mp) COMPOUNDS C20H18

The internal and external validity of the major depression inventory in measuring severity of depressive states

Psychological Medicine, 2003, 33, 351–356. The internal and external validity of the Major Depression Inventoryin measuring severity of depressive statesL. R. O L S E N,1 D. V. J E N S E N, V. N O E R H O L M, K. M A R T I N Y A N D P. B E C HFrom the Psychiatric Research Unit, Frederiksborg General Hospital, Hillerød ; and Department of Rheumatology,Hoersholm General Hospital, Hoersholm,

© 2010-2018 PDF pharmacy articles