Microsoft word - mötesprotokoll_2013.12.11.doc_ (1).doc

Mötesprotokoll
HAFF Styrelsemöte
Tid: Onsdagen den 11 december 2013 kl 18:00-19:30
Plats: Fritids Vindkulla
Närvarande: Örjan Liebendörfer (rektor), Cia Håkansson (ordf, förälder klass 3), Pär Ekelöw (förälder klass 3 och 5
och Solvindens lekskola), Per Kristav (förälder klass 3) Elisabet Andersson (förälder klass 1), Olivia Gatte (fd elev har
gått ut 9:an vt10), Katja Bierlein (kassör, förälder klass 4, 6 och Lekskolan i Hardeberga), Elisabet Lendelund (sekr,
förälder klass 7 och Lekskolan i Hardeberga)
Frånvarande: Magdalena Väpnargård (förälder Solvindens lekskola),
§1 Val av mötesordförande Pär Ekelöw valdes att leda mötet.
§2 Val av sekreterare Elisabet Andersson valdes att skriva protokollet
§3 Dagordning Fastställdes
§4 Föregående protokoll Är justerat och klart
§5 Likabehandlingsplan
Rektorn måste samråda med föräldrar, elevråd och kollegium om upprättande av likabehandlingsplan. Utvärderas osv
löpande. 30 jan ska vara klar till skolinspektionen. Ca 10 jan vill rektorn ha svaret från föräldrar. Örjan skickar till Cia.
Består av två delar: Diskrimineringslagen och Skollagen. Omfattar kränkande behandling, mobbning och
diskriminering.
§6 Visionsprocess Lunds Waldorfskola 2020
Hållbara Hardeberga
Gymnasium, idrottshall, vilken är den gemensamma visionen, café och butik?
Vilken skola vill vi ha? Vilka kunskaper behövs? Hur Waldorfig ska skolan vara?
Två workshops: 15/1 18:30 med föräldrar och 17/1 med elever klass 6-9, 24-25/1. Sen tratta ner idéerna med kollegiet
och ta fram en genomförandeplan.
§7 Ekonomi

Nu knutit ekonom till skolan, Anders Alm, som ska arbeta med ekonomistyrning. Han sköter även Emiliaskolans ekonomi. Bytt bank till Ekobanken i Järna. Etiskt beslut. Fonder på skolan: I revionsrapporten framgår att det finns 116 000 kr i fond som föräldrarna genom HAFF handhar. Bör skriva ett dokument om policy för användning. Några tänkbara användningsområden skulle kunna vara skateboardramp, linbana, idrottshall, nya fotbollsmål.
§8 Bussar och trafiksituation
Johan Nordqvist, tidigare verksam föräldrarepresentant, hade förut kontakt med kommunen och Skånetrafiken i ärendet
att få allmänna bussarna att gå till Hardeberga. Rektor: Skolans bussarna kostar 800 000 kr/år varav skolan får in 70 000
kr från föräldrar i form av bussavgifter. Treårigt avtal med bussföretagen. Rektor ser gärna att föräldrarna bildar
busskommitté. Elisabet framförde att föräldrarna är mycket nöjda med busschaufförerna.
§9 Kommunikation mellan skolan och allmänheten, skola-föräldrar och HAFF-föräldrar
Skolan kommunicerar genom veckobrev, hemsida, Facebooksida och Instagram.
Schoolsoft internetbaserad plattform inom skola och med skola och föräldrar. Närvarorapportering. Schema.
Kommunikation. Inloggning på hemsidan. Elegant och avancerat. Man måste aktivt gå in kräver 75 000kr /år.
Individuella utvecklingsplaner. Skoluppgifter. Kan lägga till frontier som är ett inlärningsprogram.
Procapita – Lunds kommuns system erbjuder interna kommunikationen.
Hur vill vi att skolan ska kommunicera med föräldrar?
50-75 lediga platser i skolan. 25 barn i klasserna är policy. 175 barn är break even. Positiv trend 7-8 barn fler än förra
året vid start. Problem med för låga löner till lärarna. För några år sedan då skolan gick back gick ca 160 i skolan. 200-
225 är mål för att få ekonomi.
15-16 mars 2014 Event i Stadshallen är prel. bokat. Marknadsföringsevent. 1000 kr timme först 5 timmarna sedan 800
per timme.
Idéer: Utveckla höstfesten med t.ex. marknad som Skillebyholms marknad där gäster får sälja.
Flik för HAFF på skolans hemsida.
Presentationsdokumentet om HAFF kan användas som det är och läggas upp här.
§10 Busslämningen
Per Kristav presenterar det förslag med skiss han tagit fram för att göra trafiksituationen säkrare och smidigare vid
lämning på morgonen vid Säteriet där både bilar och bussar ska samsas.
Förslaget innebär nya parkeringsplatser, enkelriktning och avgränsning med pollare mellan buss och de på- och
avstigande. Per jobbar vidare med förslaget. Alla på mötet var positiva till förslaget.
§11 Inför årsmötet
Årsmöte och nybildning av styrelse.
Räkenskapsår är nu 1/7- 30/6. Mötet vill ändra räkenskapsåret till kalenderår. Krävs två årsmöten för att fastställa
denna stadgeändring.
Datum för årsmöte: Tisdagen den 11 februari 2014.
Kallelse till årsmötet ska senast gå ut 28 januari. Verksamhetsberättelse och resultat och balansräkning ska då vara klar.
Väljs på årsmötet: Ordförande plus minst 4 styrelseledamöter (hälften på ett år och hälften på två år), två suppleanter,
revisor, revisorssuppleant och valberedning (tre stycken).
HAFF är bokföringsskyldiga.
§12 Informera och inspirera – hur vi på bästa vis engagerar föräldrar i HAFFs olika uppdrag
Två föräldrarepresentanter per klass, klassrepresentanter, ska finnas i varje klass. HAFF informerar om detta till alla
som börjar och klassläraren initierar detta när läsåret startar.
HAFF deltar på köföräldramöte.
§13 Utvärdering av julbasaren
Basar hölls 8 december 2013 på skolan.
Sammanräkningen är ej klar.
(Jämförelse 400 000 kr Christofferskolans basar och 150 000 euro skolan is Stuttgart. Pengarna går i Stuttgart till
sociala projekt i världen.)
Diskuterades även möjligheten att hålla basaren i stadshallen framöver.
Mer utvärdering av denna basar och planering inför nästa sker på nästa möte.
Köket hade inte städats tillfredsställande efter basaren. Om köket skall användas i framtiden skall rutinerna göras upp i
samråd med husmor Helena. Detta har diskuterats med henne och hon tillåter helt enkelt inget annat.
§14 Övrigt
Internet: Örjan berättar att man jobbar på att dra in fasta linor. Man har inget trådlöst nätverk på skolan.

§15 Nytt möte
Tisdagen den 21 januari 2014. Kl. 18 årsmötesplanering, 18:30 uppföljning julbasaren och planering inför nästa
§16 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat

----------------------------------------
---------------------------------------- Elisabet Andersson vid protokollet

Source: http://www.lundswaldorfskola.se/wp-content/uploads/2014/01/M%C3%B6tesprotokoll_2013.12.11..pdf

Microsoft word - allegato 10.doc

Allegato 10 PERCORSO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO DELLA SINDROME DI RETT PREMESSA La sindrome di Rett (RTT) è una grave patologia neurologica, che colpisce prevalentemente le femmine, con un’incidenza variabile tra 1:10000 e 1:15000. La patologia è stata descritta per la prima volta nel 1966 da parte del medico austriaco Andreas Rett, e successivamente resa nota a tutto il mondo dal

radionik.ch

Affirmation: Allein zu sein ist eine gute Gelegenheit, mich selbst zu lieben. Affirmation: Ich liebe andere, daher lieben andere sich selbst. Affirmation: Ich bin attraktiv und liebenswert, und je mehr ich das anerkenne, desto mehr wird es wahr. Afrikanische Tieressenz Affe: Hilft unkonzentrierten, verzettelten Personen, die Schwierigkeiten mit Gruppen haben. Afrikanische Tieressenz Elefant: H

© 2010-2018 PDF pharmacy articles