Sebpension.dk

Förköpsinformation för
På följande sidor beskrivs viktig information om sjukförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter, se Allmänna villkor för sjukförsäkring. Fullständiga villkor kan beställas via SEB Trygg Livs hemsida www.seb.se (välj Pension & försäkring i navigationen till vänster och därefter ”Blanketter och villkor” under rubriken ”Guider och hjälpmedel” till höger). Villkor kan även beställas via vår kundservice på telefonnummer 077-11 11 800 (privatpersoner) eller 077-43 10 00 (företag). Vilket villkor som kommer att gälla framgår av ansökan.
1. Viktigt att veta
Hälsoprövning
För tecknande av försäkring krävs normalt en hälsoprövning av den försäkrade för att teckna och ändra en försäkring. För vissa ändringar gäller att den försäkrade ska vara fullt arbetsför enligt försäkringsvillkoren. Vid förhöjd försäkringsrisk kan SEB Trygg Liv höja premien enligt aktuella riktlinjer och/eller införa inskränkningar i försäkringens giltighet, s.k. klausuler.
Medgivande att inhämta
Om SEB Trygg Liv begär det, för att bedöma rätten till försäkring eller utbetalning, ska den upplysningar
försäkrade lämna sitt medgivande till att SEB Trygg Liv begär in nödvändiga upplysningar.
Oriktiga eller ofullständiga Det är mycket viktigt att fullständiga och korrekta uppgifter lämnas såväl i samband med
uppgifter
tecknande eller ändring av försäkring som vid försäkringsfall. Om det i efterhand visar sig att det har lämnats ofullständiga eller oriktiga uppgifter kan försäkringen i enlighet med lagstiftning bli helt eller delvis ogiltig.
Viktiga begränsningar
Det finns begränsningar i försäkringsgivarens ansvar vid självmord, missbruk eller kriminell handling, uppsåtligt framkallande av försäkringsfall eller eget vållande, flygning, särskilt riskfylld verksamhet, särskilda sjukdomar, vistelse utom Norden, krigstillstånd i Sverige, deltagande i främmande krig eller politiska oroligheter utom Sverige, vistelse utom Sverige vid krig eller krigsliknande oroligheter samt atomkärnprocess. Överförsäkring
Överförsäkring innebär att den försäkrades sammanlagda sjukförmåner i förhållande till arbets-inkomsten är större än vad SEB Trygg Liv vid var tid skulle bevilja vid tecknandet av en ny försäkring med hänsyn till den försäkrades arbetsinkomst och sjukförmåner. SEB Trygg Liv har i vissa fall rätt att sätta ned försäkringsbeloppet för att undvika överförsäkring.
Ändring av
Försäkringsvillkoren kan ändras, bl.a. när det blir nödvändigt med hänsyn till ändrad försäkringsvillkoren
lagstiftning, myndigheters föreskrifter eller ändrad lagtillämpning.
Principen för vinstdelning
Varken försäkringstagaren eller den försäkrade har rätt till någon del av den vinst som kan uppstå genom försäkringsrörelsen.
Tillämplig lag
När försäkringstagaren är en…
så tillämpas lagen i…
Sverige, i den mån det är möjligt enligt vad som stadgas om tillämplig lag för försäkringsavtal i den • som har sin vanliga vistelseort i en EES-stat I annat fall tillämpas lagen i den staten.
• och driftstället som försäkringsavtalet 2. Allmän information
Försäkringsgivare
Försäkringsgivare är Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, 516401-8243, (”SEB Trygg Liv”). Försäkringstagare
Försäkrad
Den person på vars liv försäkringen gäller.
Återförsäkring
Om SEB Trygg Liv enligt tillämpade regler ska återförsäkra en viss del av en försäkring på grund av försäkringens storlek, gäller särskilda regler för ikraftträdande och ändring av försäkring m.m.
3. Ikraftträdande av försäkringsskydd
Ikraftträdande
Om försäkringsavtalet.
så börjar det gälla.
dagen efter den dag då försäkringstagaren ansökte om försäkring eller antog ett anbud från SEB Trygg Liv.
till viss del ska återförsäkras på grund av för denna del först när återförsäkringen beviljats.
kan beviljas endast mot förhöjd premie och/eller först sedan SEB Trygg Liv erbjudit en försäkring på dessa villkor och försäkringstagaren antagit erbjudandet.
Undantag: Om det framgår av ansökningshandlingarna eller på annat sätt att försäkringsavtalet ska
börja gälla vid en senare tidpunkt än vad som framgår av tabellen, inträder SEB Trygg Livs ansvar vid
den tidpunkten.
4. Premier
Premieberäkning
Premien bestäms för ett år i taget och räknas om på huvudförfallodagen. Premien bestäms med hjälp av antaganden om framtida avkastning, försäkringsrisker och driftskostnader. SEB Trygg Liv har rätt att ändra antagandena löpande. I förekommande fall tillämpas den procentuella höjning av premien som fastställdes när försäkringsavtalet träffades.
Premiebetalning
Försäkringstagaren är ansvarig för att betala premie senast på fakturan, eller på annat sätt, angiven förfallodag. Vid försenad premiebetalning har SEB Trygg Liv rätt att ta ut dröjsmålsränta. Om premie inte betalas i rätt tid, har SEB Trygg Liv rätt att säga upp försäkringen. Uppsägningen får verkan 14 dagar efter den dag då uppsägningen avsändes, om inte premien betalas inom denna frist.
Om dröjsmålet inte avser första premien, finns det vissa möjligheter att återuppliva försäkringen
genom att betala premien inom tre månader från att uppsägningen fått verkan. 5. Höjning av försäkringsbelopp utan hälsoprövning
Försäkringsbeloppet
Försäkringstagaren har rätt att höja försäkringsbeloppet en gång per kalenderår utan prövning av kan höjas
den försäkrades hälsotillstånd, om villkoren nedan är uppfyllda.
Förutsättningar
Vid den tidpunkt då en skriftlig begäran om höjning kommer in till SEB Trygg Liv måste den
försäkrade ha full arbetsförmåga, och den försäkrade får inte heller ha haft nedsatt arbetsförmåga
mer än 14 dagar i följd under de tre närmaste föregående månaderna.
Vid den tidpunkt då begäran om höjning kommer in till SEB Trygg Liv ska
• försäkringen ha varit i kraft i minst ett år utan avbrott
• den försäkrade inte ha fyl t 60 år och
• premiebetalningen inte ha upphört.
Observera! Försäkringsbeloppet får höjas endast om den försäkrade har fått en högre
arbetsinkomst.
Maximal höjning
Höjning får ske med maximalt 10 procent. Beräkning av höjningens storlek utgår från försäkrings-beloppets storlek alternativt den försäkrades lön.
När börjar höjningen
Den första i månaden efter det att SEB Trygg Liv tagit emot en skriftlig begäran om höjning.
att gälla?
6. Rätt till ersättning
Allmänt
En sjukförsäkring utbetalas till den försäkrade, om dennes arbetsförmåga är nedsatt med minst 25 procent på grund av sjukdom eller olycksfallsskada under längre tid än karenstiden. Rätten till ersättning föreligger med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar nedsättningen av arbetsförmågan. Rätten till ersättning gäller endast för tid efter den försäkrades 16 års ålder och tid före den Observera! Tecknandet måste ske senast före den försäkrades 60 års ålder.
Karenstid
Den tid sjukperioden måste pågå innan rätten till ersättning inträder. 7. Premiebefrielse
Allmänt
Premiebefrielse innebär att skyldigheten att betala premier helt eller delvis upphör utan att försäkringsavtalet i övrigt påverkas.
Rätt till premiebefrielse
Rätt till premiebefrielse föreligger om den försäkrades arbetsförmåga är nedsatt med minst 25 procent på grund av sjukdom eller olycksfallsskada under längre tid än karenstiden, som är tre månader. Rätten till premiebefrielse föreligger med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar nedsättningen av arbetsförmågan. Rätten till premiebefrielse gäller endast för tid efter den försäkrades 16 års ålder och tid före den 8. Utbetalning
Allmänt
Utbetalning sker månadsvis i efterskott. Vad utbetalas?
Det är det avtalade försäkringsbeloppet som utbetalas. Vid sjukperiod som pågår längre tid än 12 månader sker en indexering av det utbetalda beloppet.
Åtgärder för utbetalning
Anmälan om en sjukdom eller olycksfallsskada ska göras skriftligen till SEB Trygg Liv snarast möjligt efter sjukperiodens början. De handlingar, t.ex. läkarintyg, och övriga upplysningar som har betydelse för bedömningen av SEB Trygg Livs ansvarighet ska på begäran anskaffas och skickas in utan någon kostnad för SEB Trygg Liv. Om Försäkringskassan har beslutat att bevilja, ändra eller upphäva den försäkrades rätt till aktivitetsersättning eller sjukersättning, ska beslutet omedelbart skickas in till SEB Trygg Liv.
9. Skatteregler
Pensionsförsäkring
Erlagd premie är, med vissa begränsningar, avdragsgill för den som betalar premien. Utbetalning från försäkringen är inkomstskattepliktig. Arbetsgivaren ska betala särskild löneskatt på tjänstepensionspremie.
Kapitalförsäkring
Privatbetald försäkring
Erlagd premie är inte avdragsgill för den som betalar premien. Utbetalning från försäkringen är inte inkomstskattepliktig.
Företagsbetald försäkring
Försäkringsbelopp som betalas ut är fritt från inkomstskatt. Försäkringen utgör inte en tjänste-pensionsförsäkring. Dock gäller att om försäkringen betalas av en arbetsgivare, utan att den anses vara tecknad i samband med tjänst, är den premie som en arbetsgivare betalar för sjukförsäkring till förmån för en anställd en avdragsgill personalkostnad. Den utgör då underlag för skyldighet att betala arbetsgivaravgifter. Samtidigt är premien i ett sådant fall förmånsskattepliktig för den anställde.
10. Är du inte nöjd?
Vår strävan är givetvis att du som kund alltid ska vara nöjd med oss. Skulle du ändå känna dig missnöjd vill vi gärna att du kontaktar oss. Kanske handlar det om ett rent missförstånd eller att all fakta inte har kommit fram. En ny kontakt är ofta tillräcklig för att klara ut problemet.
Räcker inte detta är du alltid välkommen att vända dig till Kundrelationer SEB Trygg Liv
Du har också möjlighet att kontakta andra forum utanför SEB Trygg Liv.
Konsumentvägledaren i din hemkommun, lämnar kostnadsfritt information och råd i bank och
försäkringsfrågor.
Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm telefon 0200-22 58 00,
www.konsumenternas.se
Konsumenternas Försäkringsbyrå lämnar kostnadsfritt upplysningar och råd i försäkringsfrågor.
Personförsäkringsnämnden, Box 24067, 104 50 Stockholm, telefon 08-522 787 20,
www.forsakringsnamnder.se
Personförsäkringsnämnden avger på begäran av försäkringstagare i egenskap av konsument
rådgivande yttrande i tvister mellan försäkringstagare och försäkringsbolag inom sjukolycksfalls- och
livförsäkring i de fall där det krävs medicinska bedömningar.
Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00,
www.arn.se
ARN är en statlig myndighet som fungerar ungefär som en domstol och har som huvuduppgift att
pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Anmälan görs av konsumenten. ARN lämnar
rekommendationer på hur en tvist bör lösas. ARN lämnar dock inte rådgivning i enskilda fall. ARN
prövar inte heller tvister som rör försäkring, i den mån tvisten rör tecknande och bibehållande av
försäkringen eller livförsäkringsärenden där prövningen avser medicinska bedömningar. En eventuell
anmälan till ARN måste göras inom sex månader från det att SEB Trygg Liv slutgiltigt avvisat ditt
krav.
Slutligen kan ett ärende alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol. För det fall du har
nekats att teckna eller förnya en försäkring i SEB Trygg Liv eller om SEB Trygg Liv helt eller delvis har
sagt upp en försäkring i förtid måste en eventuell talan i allmän domstol väckas inom sex månader
från det att SEB Trygg Liv slutgiltigt har meddelat sitt beslut.
Ytterligare information om domstolsväsendet kan du få av Domstolsverket, 551 81 Jönköping, telefon 036-15 53 00, www.domstol.se.
11. Övrigt
Bolagens senaste årsredovisning kan beställas från; SEB Trygg Liv 106 40 Stockholm 077 – 11 11 800 www.seb.se/tryggliv Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv • 106 40 Stockholm Orgnr 516401-8243 • Styrelsens säte: Stockholm

Source: http://www.sebpension.dk/pow/content/tryggliv/pdf/TL288900.pdf

Olagliga läkemedel – läkemedelsboken 2014

Läkemedelsanvändning 1305 Olagliga läkemedel Anders Carlsten, Läkemedelsverket, Uppsalaär godkända i Sverige. Det kan vara t ex Inledning kosttillskott, salvor eller injektionsprepa-rat med deklarerade eller odeklarerade lä- I hela Europa ökar den olagliga hantering- en och försäljningen av läkemedel. Det är Ett annat begrepp är undermåliga läke- inte längre enbart

Tension-free vaginal tape (tvt) – information for patients

Endoscopy Team Information for Patients Having a Gastroscopy – Information for Patients What is a Gastroscopy? You have been advised to have a gastroscopy to help find the cause of your symptoms. A gastroscopy is a technique to look directly into your gullet (oesophagus), stomach and f irst part of the small bowel (duodenum) to help find out what is causing your p

© 2010-2018 PDF pharmacy articles