Nr 2.indd

Nya krav vid internprissättning
I lagen om beskattningsförfarande har vissa ändringar
trätt i kraft 1.1.2007. Genom ändringarna preciseras tillämpningen av principen om marknadsmässiga villkor gränsöverskridande transaktioner och gäller i inrikes- och gränsöverskridande transaktioner mellan överhuvudtaget inte små och medelstora företag. företag i intressegemenskap. Den ändrade lagstiftningen Skattemyndigheten kan verkställa beskattningen leder också till att de skattskyldiga i vissa fall förpliktigas som om principen om marknadsmässiga villkor att upprätta en dokumentation som visar att den skulle ha följts. Detta förutsätter dock att tillämpade internprissättningen motsvarar principen om även övriga krav gällande skatterättelse till den skattskyldiges nackdel uppfylls (vilket innebär att rättelsen skall ske inom lagstadgad tid och Parterna i en transaktion är i intressegemenskap med att ingen rättelse skall ske om ärendet lämnar varandra om den ena parten utövar bestämmande rum för tolkning eller är oklart). Om den infl ytande över den andra parten eller om en tredje beskattningsbara inkomsten för en skattskyldig part utövar bestämmande infl ytande över bägge höjts till följd av rättelse av internprissättningen, parter i transaktionen. En koncern skall till exempel kan den skattskyldige även påföras ytterligare i sin interna handel med varor och tjänster tillämpa skatteförhöjning i enlighet med tidigare gällande marknadsmässiga villkor på alla sina transaktioner. förutsättningar. Ifall den skatteskyldige nu Detta gäller även transaktioner mellan ett utländskt bolags fasta driftställe i Finland och ett annat utländskt kan en skatteförhöjning om 25 000 euro per bolag som tillhör samma koncern. Statens målsättning försummelse (till exempel 25 000 euro för att med att reglera internprissättningen är att skatten skall dokumentationen inlämnas för sent och 25 000 uträknas till sitt rätta belopp. Vid internationell handel för att begärd tilläggsutredning inte inlämnas) har internprissättningen betydelse för i vilken stat bli aktuell. Tanken bakom detta har varit att inkomsten uppkommer och i vilken stat beskattningen konsekvenserna av en försummelse skall vara äger rum. Internprissättningen har en stor betydelse då kännbara eftersom dokumentationsskyldigheten uppskattningsvis mer än hälften av världshandeln utgörs av Den nya lagstiftningen innehåller uttryckliga befriade från skyldigheten att dokumentera bestämmelser om att principen om marknadsmässiga internprissättningen och eftersom samma gäller villkor även skall tillämpas på transaktioner mellan allmänt transaktioner mellan två fi nländska företag skattskyldiga inom Finland. Enligt regeringens proposition kan skattemyndigheten vid behov begära in (107/2006) innebär detta endast att den princip som utredning om hur dessa iakttagit principen om tillämpats tidigare nu intas i lagen. Om detta har dock marknadsmässiga villkor. Beskattningen kan i åsikterna gått isär. Till exempel har Finlands Bankförening dessa fall rättas och en skatteförhöjning om ansett att principen om marknadsmässiga villkor inte tidigare tillämpats på transaktioner inom landet och även ansett att denna princip endast skall tillämpas på Företag i intressegemenskap skall se till att alla gränsöverskridande transaktioner, såsom fallet är i Sverige. transaktioner dem emellan är marknadsmässiga. I Finland blev lagstiftningen dock sådan att principen om marknadsmässiga villkor även skall tillämpas på transaktioner mellan företag med hemvist i Finland. Avvakta med generationsväxlingar
Om man planerar en generationsväxling är det skäl att
(och gåvor) stiger från nuvarande 3 400 euro till avvakta tills den nya riksdagen fattat sitt beslut om företag, 20 000 – 30 000 euro. Högst sannolikt träder lantbruk och skogsbruk skall befrias från arvsskatt. Den nya de nya skattereglerna ikraft i början av 2008. regeringen som tillträdde i april 2007 har nämligen för avsikt Sänkningen av arvskatt har däremot väckt att befria företag, lantbruk och skogsbruk från arvsskatt vid debatt varför man inte kan vara säker på att generationsväxling. Förutom att dessa grupper befrias helt från arvsskatt är det meningen att gränsen för skattefria arv Tilläggsarbete i entreprenad?
I Högsta domstolens avgörande 2007:5 tog domstolen och entreprenadförhandlingarna haft sådan ställning till frågan om valet av ett dyrare golvalternativ kvalité att entreprenören haft anledning att utgå var ett tilläggs- eller ändringsarbete till entreprenaden. ifrån att det fanns två olika byggnadsalternativ Tilläggs- och ändringsarbeten är en ofta förekommande för projektet. Det ansågs inte heller att tvistefråga när det gäller byggnadsentreprenader.
entreprenören haft skyldighet att begära ett förtydligande på den här punkten. I YSE En entreprenör hade i sitt anbud valt det billigare 1998 § 14 sägs att entreprenören har rätt av de två golvalternativ som angetts i beställarens att vid alternativa skyldigheter välja det byggnadsbeskrivning. Beställaren däremot menade att mest ändamålsenliga alternativet. Eftersom han avsett det dyrare alternativet och att detta framgått oklarheten fanns i byggnadsbeskrivningarna som ur entreprenadhandlingarna. Hade entreprenören rätt beställaren ansvarade för, var det beställaren till särskild ersättning vid förverkligandet av det dyrare som fi ck ta ansvaret för oklarheterna. Domstolens slutsats blev att entreprenören hade rätt till särskild ersättning för det dyrare Grunden för parternas entreprenadkontrakt var YSE 1998 – allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader. Domstolen konstaterade att beställaren normalt bär ansvaret för planeringen och byggnadsbeskrivningen medan entreprenören svarar för byggandet. Brister eller fel som fi nns i byggnadsplanerna bär beställaren som huvudregel ”Sommartider hej, hej …”
ansvaret för. Entreprenören kan dock inte göra gällande sådana fel som han borde ha upptäckt. I det aktuella fallet konstaterade domstolen att byggnadsplanerna Räddningsplikt vid väjning för hjortdjur?
I bilförsäkringsvillkoren sägs att skador på bilen ersätts instanser ersätta försäkringstagaren för skäliga om de uppstått vid sammanstötning med hjortdjur räddningskostnader, vilket i detta fall innebar men inte om de uppstått vid väjning för hjortdjur. I försäkringsavtalslagen stadgas däremot om den försäkrades plikt att vidta åtgärder för att hindra Ärendet fi ck besvärstillstånd till Högsta eller minska skada samt även om försäkringsgivarens domstolen och en oenig domstol (3/2) upphävde skyldighet att ersätta kostnader för uppfyllande av hovrättens dom och befriade försäkringsbolaget räddningsplikten. Denna motsägelsefullhet har nyligen från ersättningsskyldigheten. HD:s majoritet prövats av HD (2007:23). A körde av vägen när han ansåg att väjande för en älg inte var att anse väjde för en älg. Skadorna på bilen hade orsakats av som en sådan räddningsplikt som avses i väjningen för älgen och försäkringsbolaget vägrade utge försäkringsavtalslagen. Intressant är dock att både ersättning med hänvisning till försäkringsvillkoren.
minoriteten i HD och föredraganden i ärendet ansåg att det inte fanns orsak att ändra hovrättens Försäkringstagaren väckte talan mot försäkringsbolaget domslut med motiveringen att avkörningen hade och yrkade på ersättning för skadorna. Både tingsrätt gjorts för att undvika en kollision med älgen och och hovrätt ansåg, med lite olika motiveringar, att att detta är en räddningsåtgärd som omfattas försäkringstagaren hade rätt till skälig ersättning för av försäkringsavtalslagen. Det är ett intressant skadorna som uppstått då väjningen för älgen var avgörande som inte ändrar på tidigare praxis. att anse som en sådan räddningsåtgärd som avses i försäkringsavtalslagen. Försäkringsbolaget ålades i dessa DKCO Advokatbyrå har sju anställda av vilka fem är jurister. Byrån DKCO Advokatbyrå Ab DKCO Attorneys-at-law Ltd
och dess delägare har av Finlands Advokatförbund beviljats rätten att bedriva advokatverksamhet i aktiebolagsform. Byrån grundades 1991 av Dan Karlsson och betjänar åländska, fi nländska och internationella Phone +358 (0)18 19 993 Fax +358 (0)18 19 968
klienter. DKCO är en fullservicebyrå som handlägger de fl esta juridiska E-mail:info@dkco-law.com, Web:www.dkco-law.com

Source: http://www.dkco-law.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/Bulletinen-2-07.pdf

Microsoft word - case cover page

GPRA ONLINE EXAM RESOURCES CLINICAL CASES GPRA ONLINE EXAM RESOURCES Short Case – 8 minutes Alan Chew GPRA wishes to acknowledge Pfizer Australia Pty Ltd for their support for this resource in the form of an unrestricted educational grant. This case has been prepared by In Vivo Communications Pty Ltd on behalf of Pfizer Australia. Disclaimer & Copyright

Ps-2006-

STATE COMMISSION ON JUDICIAL CONDUCT PUBLIC STATEMENT No. PS-2006-1 In July of 2004, a press conference was held by a parents’ rights group to announce the filing of a complaint against a judge who they accused of violating the Texas Code of Judicial Conduct for his extra-judicial service on several boards, including Texas CASA (“Court Appointed Special Advocates”). Based on

© 2010-2018 PDF pharmacy articles