0310nb1-bl22-regio-v1.ps

22 Leuven-Hageland Woensdag 3 oktober 2007 Vrijwilligers
gaan katten
vangen
s AARSCHOT
Het Aarschotse
stadsbestuur wil het aantal
zwerfkatten in de stad fors terug-
dringen. Daarvoor laat ze de
Vlaamse Vereniging voor Die-
renbescherming (VVDB) katten
vangen en steriliseren.

Aarschot begint met een diervrien-delijk zwerfkattenproject, dat in depraktijk zal uitgevoerd wordendoor de VVDB. ‘Wij stellen devangkooien ter beschikking vaneen aantal gemotiveerde vrijwilli-gers die de zwerfkatten opvangen’, de regio. Zij zullen de dieren sterili-seren, ontwormen en merken. Hetspreekt voor zich dat ernstig zieke s Aarschot/Rotselaar Diane Put vindt troost bij haar tekeningen beestjes uit hun lijden verlost zul-len worden.’ De VVDB juicht hetproject toe. ‘Wij stellen de positie-ve en diervriendelijke houding vande stad Aarschot erg op prijs’, zegt Prentenboek helpt dood Stevens. ‘Niet enkel de stad doet inspanningen, ook de hogere over-heid is begaan met het lot vanzwerfkatten. Zij heeft een grotesensibiliseringscampagne op touw gezet, waar wij onze medewerkingaan verlenen. We willen de eige-naars van huiskatten wijzen op hetbelang van castratie en sterilisatie en mijn creativiteit te bundelen en had.’ Uitgeverij Clavis zag wel wat in we ook een synthese maken van Dat ‘iets’ werd uiteindelijk een kip Lotta en haar vriendjes. Het de manier waarop andere gemeen- prentenboek. ‘Toen ik onlangs prentenboek werd in juni prompt ten in het arrondissement met ‘Negen jaar geleden kreeg ik een een porseleinen kip kocht, ging ik op de markt gebracht. Alle teke- zwerfkatten omgaan.’ (ibo) een kijkje nemen op de website ningen werden bovendien op telt Diane. ‘Mijn dochtertje Char- van de keramiste. Daar bleek dat doek geschilderd en die prenten • Info: 016-55.03.82 Diane. Ze verloor haar dochter- lotte overleed op negenjarige leef- elke kip een naam had. Geloof het stelt galerij Quadro in november tijd aan een ernstige ziekte. Mijn of niet, maar mijn kip heette Char- tentoon. ‘Ik denk dat de mensen wereld stopte toen. Ik ben door lotte. Het feit dat ik net die kip had voelen dat dit boek met veel buik- een zeer lang rouwproces gegaan, uitgekozen, beschouwde ik als gevoel tot stand gekomen is. De Ruiters rijden met gps waarin ik de pijn en het verdriet een teken. Dat inspireerde me om reacties die ik er tot nu toe op krijg Inge Bosschaerts
niet heb ontweken. Nu doet het een aantal kippen op papier te zijn eensluidend positief. Ook de sERPS-KWERPS Toerisme Vlaams- nog steeds pijn, maar ik ben er na zetten. Zo is de porseleinen kip verkoop loopt wonderwel, ik Brabant heeft een vijfde digitale al die jaren wel in geslaagd door Charlotte uiteindelijk uitgegroeid hoop nu dat ook de tentoonstel- ruiterroute klaar. Het Laarpad slin- tot mijn kip Lotta. Gaandeweg ling die lijn verder trekt. En daar- gert zich door Steenokkerzeel, Ne-
De auteurscarrière van Dia-
ne Put uit Rotselaar zit inde lift. In juni bracht ze zijn er nog een aantal andere die- na? Dan is het tijd voor een vol- derokkerzeel en Erps-Kwerps.
ren bijgekomen en is er stilaan gend project. Ik voel dat ik met Eerder maakte Toerisme Vlaams- boek op de markt. In november ‘Op een gegeven moment besefte een verhaal gegroeid. Eigenlijk zit kip Lotta nog lang niet klaar ben. Brabant al digitale ruiterroutes in stelt galerij Quadro in Aarschot de ik dat Charlotte mij tijdens haar er best wat van Charlotte in Lotta. Dat belooft dus voor de toe- Oud-Heverlee, Roosdaal, Gooik
tekeningen uit het werk tentoon. korte leven zoveel meer geschon- Haar beste vriendin Lie is bijvoor- komst.’ en Kortenaken. Het unieke aan de
De tentoonstelling verhuist daar- ken heeft dan verdriet alleen. Dat beeld genoemd naar Charlottes na naar enkele andere zalen in het besef gaf me de nodige rust en vriendin Lieke. Uiteindelijk is het • Lotta, Diane Put, Uitgeverij Clavis, land. Toch heeft het succesver- harmonie om er weer tegenaan te een erg warm en lief boek gewor- Tentoonstelling, 11-24 november,galerij Quadro, Aarschot gaan. Ik besloot om haar energie den, precies zoals ik het bedoeld delijke route tot onder de verkeers-toren van de luchthaven. (bcz) Bosbouwers boycotten houtverkoop door overheid
s HOLSBEEK De pas opgerichte UVB het woord en stelde dat de le- len’, voegde hij er nog aan toe.
de grieven van de UVB. ‘De zoge- s KAMPENHOUT De renovatiewer- Unie van Vlaamse Bosbouwers den van de vereniging geen biedin- Jos Goethuys klaagt vooral wat hij naamde schoontijd, de periode dat ken aan het oud-gemeentehuis op
(UVB) boycot de jongste houtver- gen doen tijdens deze houtver- noemt ‘de illegale ontbossingen’ er om ecologische redenen niet het Marktplein vorderen. Het ge-
koop door de overheid in het koop.
mag gekapt worden, wordt zeker meentebestuur treft nu de nodige Leuvense. Ze zet zich af tegen de ‘Wij voelen ons genegeerd. Wij zijn ‘Particulieren moeten na kappin- niet uitgebreid. Wij subsidiëren schikkingen voor de aansluiting op
‘ecologische’ aanpak van de bos- voorstander van constructief over- gen nieuwe bomen planten. Maar bosaanleg bij privépersonen maar het elektriciteitsnet. De kosten
sen en komen op voor het econo- leg, maar worden niet gehoord’, voor Natuur en Bos geldt die regel promoten wel eik, beuk en es. De financiering loopt via het renova-
misch belang.
was de klacht. De vzw vreest dat de blijkbaar niet. Bossen worden ge- bosbouwers maken zich onterecht tiefonds. (dbp) huidige ontbossingen, kaalslagen kapt om plaats te maken voor wei- ongerust. Zij moeten zich nog aan- Om aandacht te vragen voor hun en het toepassen van onrealistische landen, heide of struiken. Voor- passen aan het nieuwe systeem dat Quiz op 97 plaatsen probleem boycotten de leden van bosbouwmethoden de doodsteek beelden hiervan zijn het Vinne in wij hanteren waarbij wij rekenende UVB een houtverkoop van van de houtindustrie worden. Zoutleeuw en het Velpewachtbek- op een natuurlijke verjonging van s BERTEM Op 20 oktober organi-
openbare besturen door de Hout- ‘Er komen steeds meer reglemen- ken in Kersbeek-Miskom. Ner- het bosbestand. Dat komt het bos- seert het Davidsfonds een quiz op
ten, decreten en besluiten. De voe- gens zien wij compensaties voor de ecosysteem ten goede. Wij zijn ons 97 locaties in Vlaanderen. Voor tigt de belangen van vooral bosont- ling met de dagelijkse werkomstan- gekapte bomen’, voegt hij er nog ervan bewust dat er altijd hout op Bertem zal dat vanaf 20u. plaats- ginners, exploitanten van bos, digheden op het terrein en de hout- aan toe. de markt moet gebracht worden. grijpen in zaal Ter Dijle in Korbeek- boomkwekers, houtopkopers en behoefte is bij de overheid verloren Roel Vanhaeren, afdelingshoofd Dat gaan we zeker niet verhinde- Dijle. Ploegen van vier personende houtverwerkende nijverheid. gegaan. Wij willen het belang van van het Agentschap voor Natuur en ren’, reageert Roel Vanhaeren. betalen vijf euro inschrijving perJos Goethuys nam er namens de onze Vlaamse bossen veilig stel- Bos is bereid om te luisteren naar (ggh) All rights reserved. Gebruik en reproductie enkel mits toelating van de uitgever via Mediargus NV, F. Pelletierstraat 8A 1030 Brussels, TEL:(+32)2 7400970 FAX:(+32)2 7400971

Source: http://www.lotta.be/wp-content/uploads/2013/01/Het_Nieuwsblad.pdf

Microsoft word - manterola.doc

Revista de Trabajo Social – FCH – UNCPBA “TA TE TI… ESTA VEZ ME TOCO A MI: PRÁCTICAS DE UNA MADRE ANTE LA ENFERMEDAD DE SU HIJA”. REFLEXIONES DESDE UN ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO EN SALUD. Introducción En el siguiente trabajo se presentará una entrevista realizada a una persona que tiene una hija que posee una enfermedad. El objetivo de este trabajo es lograr lle

Gardasil for health comm(final).pdf

CullenaghPortlaoiseCo. Laois20th January 2011Thank you for forwarding a copy of Tony Holohanʼs letter regarding Gardasil vaccination and thank you for taking the time to consider my argument on this important subject. I would like to lay out my reply to Dr. Holohan quite simply in this letter and I would also like to backup my statements with relevant references and additional information below

© 2010-2018 PDF pharmacy articles