Utarbetad av:_bac_godkänd av:_Åb_giltig från:_97

CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY POLICY (CSR)
Policy för företagets sociala ansvarstagande,
Corporate Social Responsibility Policy (CSR)
Vi är skyldiga att möta organisationers behov överal t, samtidigt som vi skall minimera vår påverkan på människor och miljö, att främja social skälighet och att försäkra vår ekonomiska vitalitet. Syftet med vår Corporate Social Responsibility är att visa vad CSR betyder för oss och att visa vårt miljöengagemang, sociala och ekonomiska hänsyn i våra affärsbeslut. Denna policy styr vår inställning i al a våra aktiviteter. Det är ett levande dokument som ses över och justeras regelbundet på ett til börligt sätt. På ett öppet och överskådligt sätt engagerar vi oss med interna och externa intressenter för att på så sätt försäkra att al a förstår våra CSR-åtaganden, program och praxis.
Policyuttalande
Vi använder CSR som en grundläggande affärspraxis, inte enbart på grund av att det är det rätta,
utan för att det har länkar til allt i vår verksamhet. Vi är fokuserade på att ta oss an våra kunders
behov, etablera starka samarbetsavtal med våra leverantörer vilka skall generera positiva influenser
til människor och samhälle och att minimera vår påverkan på miljön.
CSR-pelare
Inom ramverket för vår policy så ser vi fem nyckelpelare och vi fokuserar på dessa genom hela vår
verksamhet. Via dessa uttrycker vi meningsfulla aktiviteter för att påvisa vårt åtagande och att
utveckla innovativa sätt för att förbättra al a aspekter av CSR. Inom dessa pelare, är vi dedikerade
att agera rättvist, ärligt och respektful t
Människor, Kunder, Leverantörer, Samhälle, Miljö
Våra människor
Att förse våra anställda med en bra arbetsmiljö är en avgörande aspekt i CSR.
främja mångfald, til handahål a jämlika möjligheter för att försäkra rättvis ersättning til handahål a möjligheter för personlig utveckling och förse de anställda med intern och extern utbildning upprätthål a hög standard beträffande hälsa och säkerhet på arbetsplatsen hål a fast vid rättvisa normer och praxis för anstäl da följa vår affärsprincip och etiska regler Våra kunder
Vi anser att våra CSR-ansträngningar ger bäst resultat om vi delar dem med våra kunder.
vi erbjuder ett omfattande sortiment av produkter som innefattar miljövänliga produkter som inte gör avkall på funktionalitet el er skadar människans hälsa til sammans med våra kunder öka förståelsen för socialt ansvarstagande affärspraxis och fungera som utbildare på marknaden förespråka produktförvaltning genom att identifiera återvinningsmöjligheter til handahål a verktyg, inklusive kataloger och broschyrer som förespråkar CSR inom kundernas organisationer til handahål a miljövänliga alternativ för orderläggning och leveranssätt til våra kunder Våra leverantörer
Vi förespråkar etisk praxis, mångfald och miljömässig hål barhet och vi har en stark stäl ning när det
gäl er att förbättra CSR i leveranskedjan genom att förespråka att våra leverantörer skall ha samma
standard som vi har.
samarbeta med organisationer som delar vårt engagemang i CSR el er som är vil iga att ändra sin instäl ning CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY (CSR)
bredda etisk praxis globalt genom policies som vår etiska Sourcing policy skydda naturresurser genom policies som vår anskaffningspolicy förespråka mångfald genom program som vårt program för mångfald bland leverantörer stärka vår påverkan att förespråka CSR genom hela leveranskedjan, att arbeta för att eliminera giftiga substanser, förhindra nedsmutsning, förespråka energisparande och att stötta mänskliga rättigheter Vårt samhälle
Vi är medvetna om vikten av att stötta de samhäl en där vi opererar och sätter en stolthet i att skapa
positiva influenser.
til handahål a anstäl ningar till människor i samhäl et stödja välgörenhetsorganisationer och etablera samhäl sprogram med en lokal positiv påverkan, nationel och global uppmuntra de anstäl da att engagera sig i samhäl et samarbeta med ickestatliga organisationer för att uppmuntra hål bara Vår miljö
Vi anser att bredden av påverkan som al a företag har på miljön måste adresseras och de beslut vi
fattar tar vi i enlighet med deras bestående miljöpåverkande effekter.
använda en direkt B2B-affärsmodell som är den som har minst påverkan etablera program för miljömässig hål barhet i aktiviteter globalt, som energisparande etablera miljövänliga sätt att distribuera varor med våra företagsbilar and praxis använda naturtillgångar försiktigt och effektivt mäta vår övergripande effekt och försöka reducera den Kontroll, mätning och rapportering
Vi skriver under på vikten av gott företagande, vilket inkluderar ärliga och genomskinliga aktiviteter
hos ledning, korrekt kontrol och förståelse för denna kontroll. I tillägg til detta så följer vi denna
principen även när det gäl er hur vi arbetar med CSR.
Al teftersom vår insamling av data blir mer stabil, så kommer vi också att kunna identifiera områden
som skall rapporteras inom varje pelare i vårt CSR och även hur vi skal förbättra vår ansträngningar.
Stödjande dokument
Information och dokumenten nedan finns att til gå i Staples CSR-policy och nås via www.Staples.se
I enlighet med vårt företags värderingar utför vi samarbete som baseras på de allra högsta etiska principer när det gäl er förtroende, ärlighet, respekt och värdighet. Vi främjar en kultur av integritet genom att förbinda oss till vår affärsprincip och våra etiska koder, och vi kräver även detsamma av våra samarbetspartners. Våra anskaffningspolicy och etiska sourcing policy är designade för att leda våra partnerskap med våra leverantörer på ett hål bart sätt, detta ger oss möjligheten att erbjuda våra kunder kvalitetsprodukter samtidigt som vi inser behovet av att värna om de mänskliga rättigheterna likväl som miljön. I samma anda stödjer vårt program för mångfald bland leverantörer vårt engagemang beträffande mångfald genom hela leveranskedjan.
CSR-policy för Staples Sweden ABFebruari 2010

Source: http://www.staplesadvantage.de/fileadmin/sa/opcos/se/files/StaplesSE_CSR_Utg7.pdf

handbuch.arque.de

Krankheitsbezeichnung "Spina bifida" (Spaltbildung der Wirbelsäule) bezeichnet ein Symptom einer komplexen angeborenen Entwicklungsstörung des zentralen Nervensystems (d.h. von Gehirn und Rückenmark = Dysraphie) Synonyme Bezeichnungen: offener Rücken, dysraphische Störung, Neuralrohrdefekt, neural-tube- defect, Mittellinienstörung Krankheitsformen Spina bifida (spinale Dys

The great content blog

Rheumatoid Arthritis Medications List Although there is no specific treatment for rheumatoid arthritis (abbreviated as RA) thus far, there are variousavailable medications in pharmacies that are designed to manage its symptoms and eventually improve thepatient�s health. Overall, rheumatoid arthritis medications may be grouped into distinct types, as described below. Your physiciancan reco

© 2010-2018 PDF pharmacy articles